„Biesiada Śląska”

Regulamin wydarzenia:

REGULAMIN IMPREZY

Śląska Biesiada w Gierałtowicach 9. 07. 2022 r

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

Miejsce Imprezy: Plac Targowy, ul. Ogrodowa 47, w  Gierałtowicach

Termin imprezy: 9. 07. 2022 r

 

 1. Na teren imprezy mogą wejść tylko osoby, które przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu. Wejście na imprezę jest bezpłatne. Przypadki sporne będą indywidualnie rozstrzygane przez Organizatora.
 2. Na terenie strefy imprezy /widowni – obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Napoje i posiłki można spożywać wyłącznie w opakowaniach i naczyniach plastikowych. Niskoprocentowy alkohol dopuszcza się do spożycia wyłącznie na terenie ogródka piwnego – namiotu.
 3. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych oraz zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy:

– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym napojów w szklanych opakowaniach,

– materiałów wybuchowych,  wyrobów pirotechnicznych,  materiałów pożarowo niebezpiecznych,

– napojów alkoholowych,  środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 1. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia na teren imprezy zwierząt bez względu na ich wielkość i gatunek.
 2. Ponadto podczas koncertów zabrania się wnoszenia i używania profesjonalnych aparatów fotograficznych, kamer i sprzętu nagrywającego audio-video.
 3. Z terenu zostaną wyproszone osoby które:

a/ Zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
b/ Pomimo zakazu, weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.

 1. Czynności wymienione powyżej (pkt. 1-3) powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 2. Za małoletnich uczestników imprezy odpowiedzialność ponoszą ich rodzice bądź opiekunowie.
 3. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
 4. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości i akceptują, że poziom hałasu w trakcie występów estradowych może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone tabela nr l rozporządzenia MO, ZNiL z dnia 15. 05. 1998. w sprawie poziomu hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, późn. zm. 436).
 5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie imprezy powinny:

a/ Natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
b/ Unikać paniki,
c/ Stosować się do poleceń Służby Porządkowej i komunikatów,
d/ Nie utrudniać dojazdu Służb Ratowniczych.

 1. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że podstawowym zadaniem Służby Porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników Imprezy. Każde podjęte przez Służby Porządkowe działanie zapobiegające tego typu zjawiskom jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
  14. Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej organizatora, tj. www.gok.gieraltowice.pl a także w punkcie informacyjnym.

 

Organizator  Imprezy: Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach