Klauzula informacyjna

Informacja

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach

W związku z wejściem w życie RozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)2016/679z dnia 27 kwietnia 2016r. wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, stanowiące informujemy że, Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach reprezentowany przez jego dyrektora.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice ul. Korfantego 7 B lub pocztą elektroniczną pod adresem: iod@gok.gieraltowice.pl

Dane osobowe, o których mowa są przetwarzane w celu realizacji przez Administratora ustawowych i statutowych zadań, gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Państwa dane mogą być również przetwarzane, gdy jest do niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy lub na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdym przypadku poinformujemy Państwa o dokładnej podstawie prawnej i celu przetwarzania Państwa danych.

Informujemy, iż Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które sprawują obsługę księgową, świadczą usługi informatyczne, hostingowe, usługi prawne lub dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania zadań.

Nie przewidujemy sytuacji aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub były profilowane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;

– prawo żądania usunięcia Państwa danych;

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;

– prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 3. Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności uniemożliwienie nam wywiązania się z ustawowych obowiązków oraz brak możliwości wykonania Państwa obowiązków lub realizacji Państwa uprawnień.

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe muszą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub są niezbędne do wykonania umowy, ich brak – może nam uniemożliwić zawarcie umowy lub nie wykonanie innych czynności, do których niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych.