Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej serwisu www.gok.gieraltowice.pl

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W  GIERAŁTOWICACH

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.gok.gieraltowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010.08.05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.08.31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Stwierdzone niedogodności:

– brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

– umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, spełnienie wymagań 87.25%
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt – adres poczty elektronicznej sekretariat@gok.gieraltowice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 301 15 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek kultury w Gierałtowicach ma cztery lokalizacje. Po jednej w każdym sołectwie gminy. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma dostępnego tłumacza języka migowego.

Budynek główny, siedziba GOK:
Gierałtowice, ul. Korfantego 7 B.  Do budynku prowadzą dwa wejścia. Od frontu znajduje się podjazd dla wózków. Wejście główne znajduje się od drugiej strony budynku. Biura mieszczą się na drugim piętrze.

Osoby niepełnosprawne proszone są o wcześniejszy kontakt (telefoniczny dzwoniąc na numer 32 301 15 11 lub mailowy sekretariat@gok.gieraltowice.pl ) w celu uzgodnienia wizyty.

Świetlice GOK:  nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Chudów, ul. Szkolna 72 (sale przy parafii)
Paniówki, ul. Zwycięstwa 44
Przyszowice, ul. Szkolna 4  (budynek starej szkoły)