Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, stanowiące informujemy że, Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach reprezentowany przez jego dyrektora.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice,  ul. Korfantego 7 B lub pocztą elektroniczną pod adresem: iod@gok.gieraltowice.pl

Dane osobowe, o których mowa są przetwarzane w celu realizacji przez Administratora ustawowych i statutowych zadań, gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Państwa dane mogą być również przetwarzane, gdy jest do niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy lub na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdym przypadku poinformujemy Państwa o dokładnej podstawie prawnej i celu przetwarzania Państwa danych.

Informujemy, iż Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które sprawują obsługę księgową, świadczą usługi informatyczne, hostingowe, usługi prawne lub dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania zadań.

Nie przewidujemy sytuacji aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub były profilowane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;

– prawo żądania usunięcia Państwa danych;

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;

– prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 3. Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności uniemożliwienie nam wywiązania się z ustawowych obowiązków oraz brak możliwości wykonania Państwa obowiązków lub realizacji Państwa uprawnień.

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe muszą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub są niezbędne do wykonania umowy, ich brak – może nam uniemożliwić zawarcie umowy lub nie wykonanie innych czynności, do których niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych.

 . . .

Informacje na temat prywatności na Facebook’owym fanpage’u Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
 • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u. 

Gromadzenie i przetwarzanie danych (np. poprzez ciasteczka) na fanpage’u Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach kontrolowane jest przez kanał Facebook. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką danych Facebooka (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

Jeśli nie jesteś zarejestrowany na Facebooku, Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach nie otrzymasz żadnych informacji z Facebooka o Twojej wizycie lub korzystaniu z fanpage’a. Dotyczy to również użytkowników, którzy odwiedzają fanpage, w celu uzyskania dalszych informacji.

Kiedy zostaniesz fanem:

Jeśli obserwujesz lub polubisz fanpage Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach Facebook dodaje twój profil do listy wszystkich fanów i udostępnia go nam, jednak widzimy tylko Twoje informacje publiczne. Ty decydujesz o ustawieniach swojego profilu na Facebooku – co będzie widoczne dla innych, a co nie.

W ustawieniach Facebooka (https://www.facebook.com/settings?tab=privacy) masz możliwość aktywnego ukrywania swoich polubień lub zaprzestania obserwowania fanpage’y. Po ich zaznaczeniu, Twój profil nie będzie już widniał na liście fanów tej strony.

Facebook dostarcza nam statystyki dotyczące naszych fanów. Są to anonimowe dane demograficzne, takie jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania. Korzystamy z tych statystyk, aby umieścić odpowiednie informacje w naszych wpisach lub precyzyjnie dobrać posty na Facebooku dla odpowiednich grup wiekowych. W ustawieniach Facebooka masz jednak możliwość wyłączenia profilowania statystyk i reklam. Nie możemy powiązać danych statystycznych z danymi z poszczególnych profilów naszych fanów.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach można znaleźć poniżej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na fanpage Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO z dniem 25 maja 2018r. zależy nam abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe. Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2  informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot prowadzący na Facebook ’u stronę (fanpage) tj. Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach– zwany dalej Administratorem) reprezentowanym przez: Dyrektora Ingę Papkalę, mający swoją siedzibę przy ul. Korfantego 7B, 44-186 Gierałtowice, adres poczty elektronicznej email: sekretariat@gok.gieraltowice.pl

W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogą się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@gok.gieraltowice.pl reprezentowanym  przez: Elżbietę Pergoł

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić, w zależności od sytuacji, art. 6 ust 1 lit. a i f RODO (tj. wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, oraz uzasadnionego interesu administratora)

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z organizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach oraz:

 • kontaktu z Państwem za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook (np. w komentarzach pod postami, za pomocą Messenger’a, itp.),
 • przesyłania informacji promocyjnych o aktualnych wydarzeniach, w szczególności przesyłania informacji o konkursach, a także zaproszeń na wydarzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie takich informacji, lub w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • publikacji w celach promocyjnych instytucji na stronie internetowej i na portalu społecznościowym facebook zdjęć wykonanych podczas zajęć i uroczystości zarejestrowanych podczas wydarzeń związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach, i innych uroczystościach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • analitycznych i statystycznych a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania:

 • W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami Przetwarzania;
 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
 • Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w oparciu o umowy powierzenia.

               Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy administratora a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym naszej strony na Facebook’u), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania naszą stroną na Facebook’u. W przypadku działań promocyjnych odbiorcami danych mogą być dodatkowo podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i imprezy.

              Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z administratorem będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub związana z przechowywaniem danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi, doradcze, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak serwisowanie systemów i oprogramowania IT itp.).

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  dotychczasowego przetwarzania

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.